Prečítajte si môj volebný program

Vo volebnom programe vám predstavujem konkrétne ciele na zlepšenie života v Topoľčanoch...

Moderné mesto pre všetkých

• budeme pokračovať v investíciách do modernizácie dopravnej infraštruktúry (opravy komunikácií v meste i v mestských častiach, budovanie parkovacích miest),

• podporíme projekt vybudovania kanalizácie v Malých a Veľkých Bedzanoch,

• vytvoríme podmienky a budeme participovať na vybudovaní parkovacieho domu na sídlisku Východ,

• vytvoríme na každom sídlisku centrálne detské ihrisko,

• podporíme fungovanie denných centier seniorov a podporíme projekt vybudovania deinštitucionalizovaného zariadenia pre seniorov v bývalej ZŠ na Tovarníckej ul.,

• budeme sa uchádzať o získanie finančných prostriedkov na revitalizáciu Parku športovcov (korčuliarska dráha, beach volejbal, grilovacia zóna, osvetlenie), na ktoré už máme pripravené projekty,

• budeme realizovať schválený projekt revitalizácie vnútrobloku na ul. M. Benku,

• budeme pokračovať v budovaní cyklociest,

• zrealizujeme projekt rekonštrukcie autobusovej stanice,

• budeme pokračovať v budovaní priestranstiev na venčenie psov,

• začneme s realizáciou projektu vybudovania bytového domu na Bernolákovej ul.,

• začneme s realizáciou rekonštrukcie budovy SČK (Slovenského Červeného kríža),

• začneme s realizáciou rekonštrukcie budovy Domu politických strán na byty,

• vybudujeme parkovisko pri železničnej stanici,

• budeme pokračovať v budovaní kamerového systému

 

SAD – štúdia k rekonštrukcii autobusovej stanice a nástupíšť
SAD – štúdia k rekonštrukcii autobusovej stanice a nástupíšť

Mesto pre budúce generácie

• v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou začneme s realizáciou projektu zeleného námestia,

• budeme pokračovať v projektoch komunitných záhrad,

• zrekonštruujeme verejné osvetlenie s cieľom energetickej a prevádzkovej úspory ako aj zvýšenia bezpečnosti v meste,

• vybudujeme lokálne fotovoltaické zdroje energie na strechách budov vo vlastníctve mesta,

• zrealizujeme pripravený projekt smart riešení pre mesto,

• budeme pokračovať v budovaní udržateľného a zeleného mesta,

• budeme zvyšovať kvalitu verejných priestranstiev,

• skutočníme projekt množstevného zberu odpadu pre spravodlivejšie poplatky za odpad,

• dokončíme projekt zdieľaných bicyklov,

• pripravíme projekt oddychovej zóny vo Veľkých Bedzanoch, tzv. Kubrická,

• budeme naďalej podporovať osvetu u detí a mladých ľudí v oblasti environmentálnej výchovy,

• nadviažeme aktívnu spoluprácu s odborníkmi z oblasti prevencie kriminality a bezpečnosť,

• skvalitníme vzdelávacie programy pre materské, základné a stredné školy

 

Výstavba nového bytového domu Bernolákova 1515
Výstavba nového bytového domu Bernolákova 1515
Výstavba nového bytového domu Bernolákova 1515
Vnútroblok M. Benku

Transparenté mesto

• naďalej budeme zvyšovať transparentnosť verejných obstarávaní,

• budeme pokračovať v stretnutiach s lokálnymi podnikateľmi pri objasňovaní a vylepšovaní procesu verejného obstarávania,

• budeme pokračovať v spolupráci s predstaviteľmi miestnych cirkví, cirkevnými organizáciami, združeniami, armádou, neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi, ktorí skvalitňujú život v našom meste a mestských častiach,

• budeme pokračovať v pravidelných stretnutiach primátorky a zodpovedných zamestnancov úradu s občanmi v mestských častiach,

• posilníme zavedené moderné spôsoby zamerané na informovanosť občanov.

 

Projekt rekonštrukcie budovy SČK – učebňa
Projekt rekonštrukcie budovy SČK – učebňa

Mesto kultúry a športu

• rozšírime kúpalisko o nové formy športu a rekreácie,

• zrealizujeme projekt celoročného využívania 50 m bazéna a rozšírime tak možnosti pre rekreačné plávanie i profesionálnu prípravu plavcov,

• budeme pokračovať v investíciách do športovej infraštruktúry,

• aktívne podporíme celoročný program festivalov, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,

• budeme pokračovať v budovaní mediálnej infraštruktúry mesta ako súčasť občianskej informovanosti – internetová televízia,

• budeme naďalej podporovať topoľčianske športové kluby, umelecké spolky, združenia a osobnosti kultúry i športu,

• podporíme amatérsku tvorivosť v oblasti divadla, hudby a výtvarného umenia

 

Projekt rekonštrukcie budovy SČK
Projekt rekonštrukcie budovy SČK