Prečítajte si môj volebný program

Vo volebnom programe vám predstavujem konkrétne ciele na zlepšenie života v Topoľčanoch...

Bezpečné mesto kde to žije

Zavedieme inovatívny a praxou osvedčený projekt prevencie kriminality do materských, základných i stredných škôl v meste. Pôjde o projekt, ktorý získal uznanie na národnej i medzinárodnej úrovni.

Zavedieme aktívnu pomoc a osvetu v oblasti bezpečnosti pre seniorov.

Zriadime bezplatnú právnu pomoc pre občanov mesta 1 x mesačne.

Zmodernizujeme mestskú políciu a skvalitníme jej výsledky práce.

Skvalitníme spoluprácu s Policajným zborom SR, mestskou políciou a vedením mesta.

Rozšírime kamerový bezpečnostný systém a na tento účel vytvoríme chránenú dielňu.

Podporíme spoluprácu s dobrovoľníkmi a mimovládnymi organizáciami so zameraním na prevenciu kriminality.

Podporíme ochranu občanov pred hazardom

Transparenté mesto bez korupcie

Začneme spolupracovať s organizáciou Transparency International Slovensko a vytvoríme projekt „Transparentné mesto – projekt protikorupčných opatrení“.

Vytvoríme priestor na lepší dialóg pre užšiu spoluprácu s predstaviteľmi miestnych cirkví, cirkevnými organizáciami, združeniami, ale aj armádou, neziskovými organizáciami a doteraz nepovšimnutými dobrovoľníkmi, ktorí skvalitňujú život v našom meste.

Vytvoríme transparentný a efektívny systém finančnej podpory pre športové kluby.

Zefektívnime kontrolný mechanizmus poskytovania dotácií.

Vybudujeme “Centrum pomoci v núdzi“ pre ľudí bez domova a obete domáceho násilia.

Zavedieme elektronické aukcie ako nástroj výberu dodávateľa.

Budeme pokračovať v zavádzaní participatívneho rozpočtu – tzn. o určitej sume rozpočtu budú rozhodovať priamo občania hlasovaním.

Zavedieme kontrolné dni primátora, poslancov a občanov v jednotlivých obvodoch.

Zavedieme pravidelné stretnutia primátorky a zodpovedných zamestnancov úradu s občanmi.

Začneme organizovať raz do roka deň otvorených dverí na MsÚ; práca na úrade musí byť službou ľuďom a nie naopak.

Odstránime zbytočnú byrokraciu z úradu.

Zriadime poradný orgán primátora - Klub podnikateľov Mesta Topoľčany a zefektívnime spoluprácu s Mládežníckym parlamentom a Radou seniorov.

Mesto kultúry a športu

Budeme aktívne podporovať celoročný program festivalov, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. V tejto oblasti vypracujeme novú formu programu „Kultúrne leto“, v zime „Topoľčany na korčuliach“ s cieľom oživiť život na námestí.

Podporíme nové aktivity v rámci kultúrneho a spoločenského života obyvateľov.

Budeme podporovať topoľčianske umelecké spolky, združenia a osobnosti kultúry i športu na prezentáciách so zameraním na podporu dobrého mena Topoľčian na Slovensku i v zahraničí.

Vytvoríme priestor pre topoľčianske talenty detí a mládeže a vytvoríme nadačný fond na podporu rozvoja mladých talentov.

Podporíme novovznikajúce športové kluby vychovávajúce deti a mládež

Podporíme koncepciu budovania hokejového oddielu v spolupráci s legendami hokeja.

Moderné mesto pre mladých aj starších

Vytvoríme udržateľný finančne prosperujúci plán mesta. Zapojíme sa do výziev národných projektov a získavania finančných prostriedkov z grantov a eurofondov.

Podporíme zvyšovanie kvality predškolských a školských zariadení a projekty súvisiace so vzdelávaním, ako aj modernizáciu týchto zariadení.

Posilníme postavenie riaditeľov škôl.

Zriadime Centrum voľného času.

Podporíme v meste výstavbu oddychových, športových a relaxačných zón, rozšírime workoutové ihriská.

Zriadime v spolupráci so Slovenským červeným krížom sociálny taxík a Centrum pomoci v núdzi pre obete domáceho násilia.

Otvoríme otázku výstavby rýchlostnej cesty R8.

Vypracujeme v spolupráci s odborníkmi generel statickej a dynamickej dopravy s cieľom zvýšiť počet parkovacích miest v meste.

Vytvoríme priaznivé podmienky pre majiteľov a chovateľov psov.

V spolupráci so SPU v Nitre vytvoríme projekt „Topoľčany - mesto zelene“.

Vybudujme kanalizáciu v mestských častiach Malé a Veľké Bedzany a revitalizujeme park v Malých Bedzanoch.

Vyriešime prechod pre imobilných občanov za železnicou.

Budeme efektívne a každoročne pokračovať v opravách ciest a chodníkov a budovaní nových odstavných plôch. Súčasne zapojíme mesto do budovania cyklochodníkov na Hornej Nitre – Prievidza – Partizánske – Topoľčany - Nitra.