Odpočet 2018-2022

Spolu sme dokázali veľa. Pokračujme spolu ďalej.

 

Ocenenie
Za našu prácu sme získali niekoľko ocenení. Tou najväčšou odmenou pre mňa ostáva spokojný občan.

Na začiatku volebného obdobia som stála pred veľkými výzvami, ktoré naše mesto nutne potrebovalo uskutočniť. Mnohé výzvy boli náročné preto, že sa nimi nikto dlho nezaoberal, iné preto, že niektorým ľuďom sa jednoducho nechcelo. Ale ako sa vraví, vždy je všetko o ľuďoch. Niektorí si hľadajú výhovorky, iní zasa spôsoby, ako sa to dobré dá reálne uskutočniť.

Mojou najväčšou silou ste boli vy, ktorí ste mi prejavili dôveru a postupne ste mňa a celý môj tím kolegov podporovali. Vám ako aj im patrí veľká vďaka, že môžeme dnes s hrdosťou povedať, že Topoľčany skutočne ožili.

Tí, ktorí ma poznajú osobne, vedia, že cestu za správnym cieľom nevzdám a nebudem sa zbytočne na nič vyhovárať. A vedeli, že sa nebudem zapájať do zákulisných bojov a politických intríg. To všetko je zbytočné plytvanie času. Radšej som sa pustila odhodlane a  zodpovedne do práce. Ako vyzerá všetka doterajšia námaha za moje uplynulé volebné obdobie, môžete zhodnotiť spolu so mnou v nasledujúcom texte. Verím, že v ňom nájdete niečo pozitívne, čím som potešila aj vás.

Bezpečné mesto, kde to žije

Jedným z  dôležitých cieľov, ktoré som si stanovila vo volebnom programe, bolo (a  naďalej je), aby boli Topoľčany bezpečné. Preto sa prioritami stali: prevencia kriminality, bezpečnosť detí, mládeže a  seniorov, modernizácia mestskej polície a  celkové skvalitnenie práce i  spolupráce mestského úradu s  ostatnými inštitúciami v meste.

Podarilo sa nám úspešne realizovať projekt prevencie kriminality v materských, základných i stredných školách. Mestská polícia sa nielen zmodernizovala, ale aj skvalitnila svoju činnosť. Rozšírili sme využívanie kamerového systému a  zriadili chránené pracovisko. Zlepšili sme dohľad nad verejným poriadkom v lokalitách Cukrovar a  Palanda. Zabezpečili sme vyčistenie priestorov a ukončili sme dovtedy benevolentné tolerovanie neplatičov. Vďaka SOS tlačidlu sa dnes môžu cítiť bezpečnejšie seniori aj ich príbuzní.

Zrealizovali sme tiež plán obnovy detských ihrísk. Iba v  tomto roku bolo na detské ihriská vyčlenených vyše 70000 € a staré, ošarpané hracie prvky sú dnes postupne nahrádzané novými. Každý obyvateľ, ktorý potrebuje právnu pomoc, má k dispozícii bezplatnú právnu poradňu. Neustály záujem o túto službu svedčí o tom, že jej zavedenie bol správny krok.

Nemenej dôležitá bola výborná spolupráca medzi vedením mesta, zamestnancami, občanmi, podnikateľmi i dobrovoľníkmi v čase ťažkých skúšok počas pandémie. Všetko to osobné nasadenie a vlna vzájomnej pomoci ma presvedčili, že naše mesto skutočne ožíva od základov. A tými sú spolupráca, vzájomná úcta, pochopenie a hlavne spoločný cieľ, aby sa nám tu žilo dobre a bezpečne.

 

Mladé talenty, športovcov, učiteľov i osobnosti mesta oceňujeme dôstojne a s poctou, ktorú si zaslúžia. (foto: Peter Faltys)
Mladé talenty, športovcov, učiteľov i osobnosti mesta oceňujeme dôstojne a s poctou, ktorú si zaslúžia. (foto: Peter Faltys)

Moderné mesto pre všetkých

Počas uplynulého štvorročného obdobia sme opravili najviac (takmer 60000 m²) ciest, úsekov ciest a  chodníkov. Zmodernizovali sme vybavenie škôl i  školských jedální, zrealizovali sme množstvo malých i rozsiahlych opráv na budovách a majetku mesta. Vyčlenili sme viac financií na údržbu zelene a preto sú Topoľčany ešte krajšie. Mestské služby namiesto predražených subdodávok vykonávajú čoraz viac činností svojpomocne, čím šetria financie z rozpočtu a dokážu flexibilnejšie reagovať na rôzne podnety.

Vybudovali sme 23 stojísk polopodzemných kontajnerov. Neľahkú situáciu v odpadovom hospodárstve, pred ktorou predchádzajúce vedenie zatváralo oči, komunikujeme otvorene. Občania využívajúci mestskú autobusovú dopravu majú k dispozícii nové komfortné autobusy, pričom pracujeme aj na druhej etape cyklocesty. Začali sme tiež aktívne riešiť kritickú situáciu súvisiacu s  parkovaním. Nové pravidlá statickej dopravy priniesli pohodlnejšie parkovanie pre obyvateľov centrálnej zóny, ktorí nemali kde zaparkovať. Záujem o sociálny taxík, fungujúci od roku 2019, stále rastie, čoho dôkazom je, že aktuálne zrealizuje mesačne viac ako 300 jázd.

V roku 2020 bola v našom meste zriadená špecializovaná trieda pre deti s poruchou autistického spektra. Vybudovali sme dve nové petangové ihriská, spoločne sme získali ihrisko Žihadielko a mnohé hracie prvky. Taktiež aktuálne prebiehajú záverečné práce na inkluzívnom ihrisku. Pre občanov sme vyčlenili komunitné záhony a čoskoro bude vysadený aj nový ovocný sad. Pre efektívnejšiu komunikáciu s  občanmi sme zaviedli systém Munipolis, denne komunikujeme na sociálnych sieťach. Pre mesto implementujeme vodozádržné opatrenia, projekt Smart riešení pre komunálne služby, projekt zvyšovania kvality terénnej sociálnej služby a mnohé ďalšie.

Verím a pevne dúfam, že som nesklamala žiadneho z vás, ktorí ste mi prejavili dôveru svojím hlasom vo voľbách. Ako sa hovorí, strom poznať podľa ovocia, človeka podľa jeho práce, ale aj podľa toho, ako prejavuje úctu k  iným. Odovzdala som vám výsledky mojej práce, v ktorej by som rada pokračovala. Topoľčany sa nám spoločnými silami podarilo oživiť. Poďme spolu v tejto práci pokračovať.

Na našom meste mi skutočne záleží, preto opätovne stojím pred vami s tou istou úctou i rešpektom ako na začiatku uplynulého volebného obdobia. A ako odborník, ktorý si stojí za svojím slovom, žiadam o váš hlas aj v týchto voľbách.

 

Spoločne sme mestu vdýchli nový život. Pokračujme aj ďalej. (foto: Peter Faltys)
Spoločne sme mestu vdýchli nový život. Pokračujme aj ďalej. (foto: Peter Faltys)

 

Spoločne sme mestu vdýchli nový život. Pokračujme aj ďalej. (foto: Peter Faltys)
Opravili sme množstvo kultúrnych pamiatok a niektoré chátrajúce diela sú dnes ozdobou námestia. (foto: Peter Faltys)

Transparentné mesto bez korupcie

Korupciu a klientelizmus môžeme prirovnať k burine, ktorá má tendencie rozrastať sa, keď voči nej rázne nezakročíme. Mojím cieľom bolo dosiahnuť, aby sa Topoľčany stali transparentné a moderné mesto na úrovni (akým dnes už sú). Preto bolo potrebné urobiť viaceré rázne kroky, ktoré sa ukázali nielen ako dobré, ale pre naše mesto dokonca aj ekonomicky veľmi výhodné. Pochybné, často kritizované praktiky súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré bolo neprehľadné a  nesystémové, dostalo rázne STOP. Zastavili sme aj tie najmenšie možnosti, aby došlo k  nezákonnému obohacovaniu alebo inej korupčnej činnosti na úkor občanov. Od môjho nástupu na pozíciu primátorky sme nastavili skutočne transparentné elektronické obstarávanie, ktoré sa týka aj najmenších zákaziek. Koordinuje ich samostatný referent. Vďaka zavedeniu tohto nového systému sa nám podarilo za uplynulé štyri roky ušetriť až 2195000 €!

Uvedená suma je naozaj veľký úspech i  dôkaz, že ekonomika mesta je správne riadená. Ušetrené finančné prostriedky môžeme následne investovať do nutných opráv, rekonštrukcií a nových projektov. Práve stopka korupcii je odpoveďou na otázku, ktorú mi kladú mnohí z  vás: „Odkiaľ na to mesto vzalo peniaze?“ Spoločnými silami sa nám podarilo vniesť transparentnosť a prehľadnosť aj do dotačných schém. Viaceré úspešné športové kluby získali dotáciu po prvýkrát v roku 2019.

Úrad je v  súčasnosti oveľa viac prístupný a  nápomocný občanom ako predtým. Každý má možnosť vyjadriť sa nielen k  pripravovaným projektom, ale s  podporou mesta ich aj predkladať a  realizovať vďaka participatívnemu rozpočtu. Pravidelne organizujeme verejné stretnutia s občanmi, a to buď v úrade, priamo v  mestských výboroch alebo online. Za tento pokrok získala naša samospráva aj ocenenie za dobrú správu vecí verejných v  rámci európskeho programu ELoGE. V  hodnotení transparentnosti stovky najväčších samospráv si mesto Topoľčany za 4 roky polepšilo až o 38 priečok a aktuálne sa nachádzame na historicky najlepšom 21. mieste. Tým dokladujem, že výrok: „Primátor je tu pre občanov, a  nie naopak“ nielen citujem, ale predovšetkým ho skutočne praktizujem.

Mesto kultúry a športu

Často som hovorila, že mojím zámerom je, aby naše mesto znovu ožilo. Verím, že pozitívnu zmenu je vidieť. S tímom v Mediálnej a kultúrnej spoločnosti sme sem priniesli veľa nových podujatí a dodali novú energiu aj tým tradičným. Svedčí o tom aj fakt, že Topoľčianske hody i Deň detí prilákali tento rok vďaka skvelému programu rekordný počet návštevníkov. Topoľčany majú dnes svoje rádio, zrekonštruovanú galériu a tím, ktorý pripravuje kultúrny program s nadšením.

Podporujeme športové kluby, ktoré majú v meste tradíciu a výsledky, ale i tie novovznikajúce. Nerealistický šesťmiliónový projekt športovej haly, ktorý ležal nedotknutý na stole primátora v čase môjho nástupu, bol prepracovaný a  začal reálne ožívať. V  súčasnosti majú hádzanári už novú modernú halu aj pre medzinárodné zápasy. Značné investície sme nasmerovali do hokejového štadióna, kde prebieha rekonštrukcia strojovne chladenia a chladenia ľadovej plochy. Futbalový štadión sa môže pochváliť novým umelým trávnikom, zavlažovaním, strechou i podhľadom. Jedným z našich zámerov je aj to, aby boli v našom meste vytvorené dôstojné podmienky na plavecké tréningy, zápasy i rekreačné plávanie. Preto sme ako mesto otvorili otázku vybudovania celoročného 50-metrového bazéna.

Aj vďaka ušetreným prostriedkom z verejných obstarávaní sme odstrihli kus z obrovského investičného dlhu na cestách a chodníkoch. (foto: Peter Faltys)
Aj vďaka ušetreným prostriedkom z verejných obstarávaní sme odstrihli kus z obrovského investičného dlhu na cestách a chodníkoch. (foto: Peter Faltys)
Aj vďaka ušetreným prostriedkom z verejných obstarávaní sme odstrihli kus z obrovského investičného dlhu na cestách a chodníkoch. (foto: Peter Faltys)
Jedným z podporených projektov z participatívneho rozpočtu je pumptracková dráha, ktorú dnes využívajú deti i zdatní cyklisti. (foto: Peter Faltys)
Aj vďaka ušetreným prostriedkom z verejných obstarávaní sme odstrihli kus z obrovského investičného dlhu na cestách a chodníkoch. (foto: Peter Faltys)
Investíciami do športovej infraštruktúry sme vybudovali základy, na ktorých môžu kluby stavať svoje úspechy.
Aj vďaka ušetreným prostriedkom z verejných obstarávaní sme odstrihli kus z obrovského investičného dlhu na cestách a chodníkoch. (foto: Peter Faltys)
Seniori sa aktívne zúčastňujú na verejnom živote a mesto sa o nich vzorne stará.